Årsmøte Saupeset og Belgefet Vel 2014

Lørdag 30. august var det igjen klart for årsmøte i Saupeset og Belgefet Vel i Sjugurdgrud Grendehus. 18 medlemmer var til stede og av disse 10 stemmeberettigede.

Det ble ønsket velkommen av styrets formann Øivind Aamodt og som vanlig åpnet årsmøte med valg av ordstyrer og referent. Frode Meland ble savnet av flere som vellets «faste» ordstyrer, men Sigmund Oswald var en god erstatning i år. Kai Roger Hennum ble valgt som referent, og så var årsmøte i gang.

På sakslista stod de vanlige årsmøtesakene, og etter fastsettelse av kontingent var det i år noen som fortjente en ekstra påskjønnelse. Vellet ønsket å ære Harald Bakkerud for ekstraordinær innsats for vellet fra oppstarten og frem til i dag. Det ble derfor foreslått å utnevne ham til æresmedlem med møterett, uten andre forpliktelser.

Kari Mona Oswold holdt en tale som rørte flere og som beskrev Haralds innsats fra han tok initiativet til å danne et vel og frem til i dag. Harald og hans kone Beate fikk overrakt blomster, diplom og noe godt å drikke. Det var stor applaus fra de fremmøtte under overrekkelsen.

I de siste årene har det stått skrevet i all korrespondanse, Belgefet og Saupeset Vel, noe som ikke stemmer i henhold til vedtektene for vellet. På årsmøte ble det vedtatt at vellet fra nå skal benevnes som Saupeset og Belgefet Vel.

Så var det klart for valg. Ole Sydnes som leder for valgkomiteen gjennomgikk innstillingen og alle ble valgt enstemmig i henhold til denne. Det nye styret består av følgende medlemmer etter årsmøte: Øivind Aamodt (leder), Agnar Fuglerud, Kai Roger Hennum, Anita Bergom og Kim Aas. Varamedlemmer for kommende periode er: Knut Ove Bakkerud, Karl Henrik Lilleheier og Tina Kristensen. Thine Sydnes fortsetter som revisor og valgkomiteen vil bestå av, som i forrige periode, Ole Sydnes, Toril S. Meland og Kari Mona Oswald.

Etter valget ble det holdt en orientering fra årsmøte i NNF (Nes Nordmark Friluftslag. Her ble det bl. a. opplyst at årskontingent i NNF ville bli økt fra kommende sesong. Med dette som bakgrunn fremmet Kai Roger Hennum et forslag: «Årsmøtet i Saupeset og Belgefet Vel (SBV)ber styret i vellet om å se på alternativer til Nes Nordmark Friluftslag (NNF) som ansvarlig for skiløyper i vårt nærområde».

Forslaget ble godt mottatt, med den presisering at avtalen også bør inkludere en ordning slik at hyttefolket på Saupeset kan bruke veien inn til Belgefet og parkere der for tilgang til skiløyper derfra. Seterstikka ser fram til å følge denne saken videre.

Helt til slutt på årsmøte, under eventuelt, ønsket Thine Sydnes å sette fokus på hva man kan gjøre for å få flere til å delta på vellets årsmøter. Det ble blant annet foreslått å opprette liste over medlemmer med mailadresser og mobilnummer for utsendelse av felles meldinger. I tillegg kunne en ide være å lage en velkomstpakke til nye hytteeiere/hytteleiere.

Tekst og foto: Vidar Karlsen

Årsmøteprotokoll 2014